REKRUTACJA  2019/2020
POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
 

REGULAMIN REKRUTACJI
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. I.J.Paderewskiego
w Choszcznie

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych,warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 15 maja 2014 r (Dz.U.2014 poz 686) oraz Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej

§ 1.

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie przeprowadza co roku
rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
Szkoła prowadzi akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach rekrutacji.

2. Kandydat może ubiegać się o naukę:
w cyklu sześcioletnim – w wieku co najmniej 5 lat i nie więcej niż 10 lat,nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki i perkusji,
w cyklu czteroletnim – w wieku co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat , nauka odbywa się w klasach: akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki,  puzonu,perkusji, fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli i gitary,

§ 2.

1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące: informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia oraz terminach rekrutacji.
2. Szkoła organizuje:
• okresową działalność informacyjno-edukacyjną  w formie Dnia Otwartego  Szkoły oraz koncertów umuzykalniających dla szkół i przedszkoli z miasta Choszczna i okolic,
• wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów w celu określenia właściwego  wyboru  danego kierunku kształcenia.

§ 3.

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
• podanie o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie lub do pobrania na stronie internetowej szkoły),
• w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
• świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów
zdających do klas wyższych).
2. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły od 1 marca do dnia poprzedzającego przesłuchania wstępne.
3. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza – specjalisty.

§ 4.

1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
2. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminie od 1 czerwca do zakończenia zajęć lekcyjnych.
3. Datę badania przydatności ustala Dyrektor szkoły.

§ 5.

1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust. 1 zespoły rekrutacyjne liczące, co najmniej 3 osoby.

§ 6.

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
2. Sprawdzanie uzdolnień muzycznych polega na indywidualnym przesłuchaniu każdego dziecka i ocenie wg punktacji od 1 do 25.
3. Badanie przydatności przebiega jednoetapowo poprzez test praktyczno – sprawdzający:
• umiejętność śpiewania – zaśpiewanie dowolnej piosenki,
• słuch muzyczny wysokościowy – powtarzanie głosem zaśpiewanego lub zagranego przez nauczyciela dźwięku,
• słuch muzyczny harmoniczny – wskazanie różnic między trójdźwiękiem durowym i molowym,
• pamięć muzyczną – wskazanie różnic w prezentowanych melodiach,
• poczucie rytmu – wyklaskanie frazy rytmicznej zaprezentowanej przez nauczyciela,
• zdolności fizyczno-manualne pod kątem predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata instrumencie.
4. Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi średnia punktów ocen składowych z testu praktycznego obejmującego:
• umiejętność śpiewania (1 – 25 pkt.),
• słuch muzyczny wysokościowy (1 – 25 pkt.),
• słuch muzyczny harmoniczny (1 – 25 pkt.),
• pamięć muzyczną (1 – 25 pkt.),
• poczucie rytmu (1 – 25 pkt.),
• predyspozycje (ocena opisowa);
5. Oceny składowe dla poszczególnych zadań testu praktycznego są średnią wszystkich ocen cząstkowych poszczególnych członków komisji.
6. Ocena warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie ma charakter opisowy.
7. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje uzyskanie oceny ostatecznej minimum 18 pkt. z części praktycznej i pozytywnej oceny predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie oraz ilość wolnych miejsc w poszczególnych klasach instrumentów.
8. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaproponować kandydatowi inny instrument niż deklarowany –  za wiedzą i zgodą rodziców.
9. Badanie przydatności kandydatów do nauki w szkole oraz przyjęcia uczniów mają charakter konkursowy.

§ 7.

1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole.

§ 8.

Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.

§ 9.

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie listy sporządzonej przez komisję rekrutacyjną, zawierającej nazwiska kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.
2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badania przydatności, nie później jednak niż do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

§ 10.

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący jest większa niż liczba miejsc lub gdy kandydaci uzyskali jednakową ilość punktów, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
• O ilości miejsc dla przyjmowanych do szkoły kandydatów  decydują możliwości etatowe nauczycieli oraz liczba absolwentów opuszczających szkołę,
• W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

§ 11.

Sposoby informowania kandydatów o terminach badań przydatności, kierunkach kształcenia instrumentalnego:
• Afisze rozklejane w mieście w miejscach ogólnodostępnych oraz szkołach i przedszkolach,
• Informacja na stronie internetowej szkoły www.psm.choszczno.pl,
• Sekretariat szkoły – udzielanie podstawowych informacji,
• Ogłoszenie w lokalnych mediach.

§ 12.

1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata wg punktacji od 1 do 25.
5. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ustalonej przez komisję oceny predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 13.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w czasie trwania roku szkolnego w trybie określonym w §10 ust.2.
2. Kandydat oprócz dokumentów wymienionych § 3 ust. 1 zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kopię arkusza ocen z poprzedniej szkoły.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 14.

Od decyzji Dyrektora o przyjęciach do szkoły rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje prawo do odwołania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.